Compania DDD - Unitate Protejata


Compania DDD - Unitate Protejata

SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL prin sectia DDD PROFESSIONAL este Unitate Protejata cu Numarul de autorizatie 1702/09.02.2016 emisa prin ordinul de Ministru 217/09.02.2016.

Astfel, serviciile de DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE pot fi achitate din taxele datorate catre stat pentru fondul destinat persoanelor cu handicap. Conform legii448/2006 actualizata în 2008, orice entitate juridica cu peste 50 de angajati ce nu are angajate în proportie de 4% persoane cu handicap, poate achizitiona din cuantumul taxei datorate la stat produse si servicii de la unitati protejate.

Formula de calcul taxa: 4% * nr. de angajati * 50% * 1450 (salariu minim brut pe tara, începând cu 1 februarie 2017) = 29 lei/angajat, suma deductibila lunar

Practic semnand contractul DDD cu noi, COMPANIA DDD ®, puteti beneficia de aceste servicii (dezinsectie, dezinfectie si deratizare) GRATUIT in functie de bugetul instituitiei dumneavaostra.

 


Care sunt pasii necesari pentru colaborarea cu o Unitate Protejata DDD?

1) Semnarea contractului standard de colaborare pentru prestarea serviciilor DDD;

2) Semnarea unui  Acord de Parteneriat impus de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale;

3) Prestarea serviciilor DDD si eliberarea Procesului Verbal

4) Emiterea facturii fiscale aferenta serviciilor DDD prestate

5) Plata facturii fiscale inainte de data de 25 a lunii urmatoare datei de facturare, ce reprezinta termenul limita de plata al impozitului aferent lunii de facturare

6) Declararea sumei se face la poziţia 25 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008

 

LEGISLATIE UNITATE PROTEJATA

1. Legea 448 / 2006 republicata:

Art. 78. - (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

 

    - a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

 

   -   b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

         2. HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448:

Art. 43. - În sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate se realizează lunar în baza unui contract, însoţit de factură şi de dovada plăţii.

Art. 44. - Sunt considerate unităţi protejate, în sensul legii:

 

  -  a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

 

  -  b) secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul ONG (organizaţiilor neguvernamentale), care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;

 

         3. OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448:

 

Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448 va avea urmatorul cuprins: lit. "b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a)." 

          4. Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006

Art. 1. - Suma datorată de autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, sau achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, se declară la poziţia 25 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Numărul de angajaţi care se ia în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună. (2) Se determină numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. (3) Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă.

Art. 3. - Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un număr format din două zecimale, care se va înmulţi cu 50% din

salariul minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului în vigoare în luna pentru care se plăteşte.

Art. 4. - Achiziţionarea produselor de la unităţile protejate poate fi parţială, existând posibilitatea plăţii doar a sumei neacoperite până la cea stabilită potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenţa de sumă.

Art. 6. - În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării de plată.

Art. 7. - În contextul încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se înţelege şi persoana invalidă gradul III.

         5. Legea 207 din 10 iunie 2009:

"Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448/2006 republicata va avea următorul cuprins:

b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit.a).

Alin. (4.1) Excepţie fac unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap care pot desfaşura şi activităţi de vânzări /intermedieri, cu condiţia ca minim 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socio-profesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentarii unui raport financiar la fiecare început de an, din care sa reiasă cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitea comercială.“

Iata acum informatii si recomandari privind inregistrarea in contabilitate a colaborarii cu unitatea noastra protejata:

Important

Veti declara cu ajutorul formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ urmatoarele: 1. suma datorata bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu ati angajat persoane cu handicap; 2. suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat. 3. In cazul in care ati optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ se va completa astfel:

1. in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in luna de raportare nu exista obligatia declararii pozitiei 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“;

2. in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, in luna de raportare, la pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“ se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;

3. in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“ nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.

Cum stabiliti numarul de salariati la care trebuie sa va raportati?

Numarul de angajati pe care trebuie sa-l luati in calcul este numarul mediu de angajati din luna.

Numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna il determinati ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, impartita la numarul total de zile calendaristice.

In efectivele zilnice veti include si:

1. zilele de repaus saptamanal;

2. zilele de sarbatori legale;

3. alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.

Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala vor fi luate in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

In efectivele zilnice nu vor fi inclusi:

1. salariatii aflati in concediu fara plata;

2. salariatii aflati in greva;

3. salariatii detasati la lucru in strainatate;

4. salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate.

Important

Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

Procentul de 4% aplicat asupra numarului mediu de salariati astfel calculat va fi un numar format din doua zecimale pe care il veti inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara.

Se pot combina obligatiile alternative?

Puteti achizitiona produse de la unitati protejate doar partial, existand posibilitatea platii doar a sumei neacoperite.

In situatia in care achizitionati produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, veti datora bugetului de stat diferenta de suma.

In situatia in care achizitionati produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, nu datorati nicio suma bugetului de stat.

Diferenta in plus o veti reporta in luna urmatoare, in sensul diminuarii sumei de plata.

Concluzie

Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu ati angajat persoane cu handicap, precum si suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat o veti declara Fiscului cu ajutorul formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ la pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“.

Acte normative aplicabile:

Art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Art. 1-7 din Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008

Art. I pct. 3 din Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.809/2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Rezumat preluat si adaptat din newsletterul Info News fiscalitatea

Necunoasterea legislatiei privind persoanele cu dizabilitati... un handicap pentru afacerea dvs.!

Putem sustine oare ca suntem egali? Cu siguranta, nu. Ne nastem diferiti si traim diferit, in functie de harurile cu care am fost inzestrati. Inegalitatea este o realitate de zi cu zi cu care invatam sa traim. Probabil ca una dintre cele mai acute si vizibile forme ale inegalitatii este handicapul.

Conform legii, persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.

Intrebari si raspunsuri UNITATE PROTEJATA:

1.Care este modalitatea de stabilire a procedurii de autorizare a unităţilor protejate?

Procedura de autorizare a unităţilor protejate este stabilită prin ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/29.09.2010.

2.De către cine este eliberată autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată?

Autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată este eliberată de către Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, prin ordin al ministrului, la propunerea Autorității Naționale pentru Persoanelor cu Dizabilităţi.

3.Unde se depune dosarul cu documentele necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Dosarul cu documentele necesare obţinerii autorizaţiei se depune personal sau prin poştă, cu confirmare, la sediul Autorității Naționale pentru Persoanelor cu Dizabilităţi din Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 194.

4.Care sunt condiţiile de autorizare ale entităţilor care solicită eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Condiţiile de autorizare ale entităţilor solicitante sunt următoarele :

1. să aibă gestiune proprie;

2. cel puţin 30% din numărul total de angajaţi să fie persoane cu handicap;

3. produsele sau serviciile să fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate, cu excepţia celor oferite de unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap;

4. documentele depuse să fie în termen de valabilitate.

5.Care este termenul de valabilitate al autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Autorizaţia îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de autorizare ale unităţilor protejate (să aibă gestiune proprie, cel puţin 30% din numărul total de angajaţi să fie persoane cu handicap, produsele sau serviciile să fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate, cu excepţia celor oferite de unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap, documentele depuse să fie în termen de valabilitate).

6.Care este termenul limită până la care unitatea protejată autorizată are obligaţia să prezinte Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi raportul de activitate?

Unitatea protejată autorizată are obligaţia ca până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul anterior, să prezinte ANPD raportul de activitate.

7.Care este termenul de analizare a dosarului depus în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Termenul de analizare a dosarului de către ANPD este de 20 de zile de la data înregistrării.

În termen de 20 de zile de la înregistrarea dosarului depus, ANPD va întocmi o notă prin care va propune Ministrului Muncii si Justitiei Sociale, eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată.

În cazul în care, din analiza dosarului se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de autorizare ca unitate protejată,  ANPD va notifica solicitantul în acest sens în termen de 10 zile lucrătoare şi va emite o notificare de respingere a cererii.

8.În ce situaţie se poate face suspendarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Suspendarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată se poate face în următoarele situaţii:

1. în caz de neprezentare sau completare neconformă a raportului de activitate,

2. la propunerea organelor competente să verifice respectarea condiţiilor de autorizare.

9.Care este documentul prin care se face suspendarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Suspendarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată se face prin ordin al Ministrului Muncii si Justietiei Sociale, în baza unei note întocmite de către ANPD sau la propunerea organelor competente să verifice respectarea condiţiile de autorizare.

10. Care este modalitatea de anulare a măsurii de suspendare a autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizaţia va putea solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării, anularea măsurii luate, prezentând în acest sens raportul de activitate sau un raport cu privire la remedierea deficienţelor constatate de către organele competente să verifice respectarea condiţiilor de autorizare.

11.În ce situaţii se poate face retragerea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Retragerea autorizaţiei se poate face în următoarele situaţii:

1. unitatea protejată nu prezintă, în termen de 30 de zile de la data  suspendării, raportul de activitate conform prevederilor art.8 alin 1(numărul persoanelor cu handicap angajate, raportat la numărul total de angajaţi, pentru fiecare lună calendaristică; domeniile în care lucrează persoanele cu handicap angajate; modalitatea de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la funcţionarea unităţilor protejate; numărul de contracte încheiate în sensul art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006; pentru luna decembrie, se vor transmite în copie, cu ştampila şi semnătura în original a angajatorului, contractele individuale de muncă ale persoanelor cu handicap încadrate şi salarizate, documentele care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în termen de valabilitate şi fişele de post ale acestora) sau raportul cu privire la remedierea deficienţelor;

2. la cerere.

12.Cum se poate verifica dacă o unitate protejată are autorizația valabilă?

Verificarea valabilității autorizației se poate face direct pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, accesând  documentul “Lista unităților protejate autorizate” de pe urmatorul link:

http://anpd.gov.ro/web/informatii-publice/lista-unitati-protejate/

13.O unitate protejată autorizată are obligația sa aibă permanent angajate cel puțin 30% persoane cu dizabilități și cum se face dovada acestui lucru?

Da, o unitate protejată autorizată trebuie să aibă permanent angajate cel putin 30% persoane cu dizabilități din totalul angajaților. Dovada se face prin copii conform cu originalul după contractele de muncă, fișele de post, certificatele de încadrare în grad de handicap sau invaliditate gradul III, în acord cu extras-ul actualizat din REVISAL semnat în original.

14.Care sunt documentele pe care o unitate protejată autorizată le poate pune la dispozitie unui client care face achiziție de produse și servicii în baza art. 78 din Legea 448/2006?

unitate protejată autorizată poate să furnizeze următoarele documente:

O copie după autorizația de funcționare ca unitate protejată autorizată însoțită de o copie după ordinul privind eliberarea autorizației de funcționare;

Copie după fișele de post ale persoanelor cu dizabilități/invaliditate sau contractele individuale de muncă;

Acordul de parteneriat;

Alte documente comerciale și financiare.

15.Pentru deductibilitatea cheltuielii conform Legii 448/2006, clientul trebuie să achiziționeze de la o unitate protejată autorizată doar servicii și produse care se regăsesc în obiectul de activitate?

Pentru ca o cheltuială să fie deductibilă conform Legii 448/2006, clientul trebuie să achiziționeze de la unitatea protejată produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate și pentru care au fost autorizate. Acestea pot fi găsite în ultima coloană din tabelul  ”Lista unităților protejate autorizate”, publicată pe site-ul autorității, la următorul link:

http://anpd.gov.ro/web/informatii-publice/lista-unitati-protejate/

16.În cazul în care dorim să sesizăm anumite nereguli legate de activitatea unei unități protejate și angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități unde trebuie să ne adresăm?

Pentru nereguli legate de activitatea unei unități protejate sau legate de angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități vă puteți adresa agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială sau la inspectoratele teritoriale de muncă unde își desfașoară activitatea respectiva unitate protejată, respectiv Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială sau  Inspecția Muncii, pentru cele de pe raza Municipiului București.